Flash NewsNews

SUDIN DHAVLIKAR, VIJAI SARDESAI, BABU AZGAONKAR, ROHAN KHAUNTE, GOVIND GAUDE, VINOD PALYEKAR, JAYESH SALGAONKAR, MAUVIN GODINHO, VISHWAJIT RANE, MILIND NAIK & NILESH CABRAL SWORN IN AS CABINET MINISTERS OF GOA ASSEMBLY BY GOVERNOR MRIDULA SINHA

SUDIN DHAVLIKAR, VIJAI SARDESAI, BABU AZGAONKAR, ROHAN KHAUNTE, GOVIND GAUDE, VINOD PALYEKAR, JAYESH SALGAONKAR, MAUVIN GODINHO, VISHWAJIT RANE, MILIND NAIK & NILESH CABRAL SWORN IN AS CABINET MINISTERS OF GOA ASSEMBLY BY GOVERNOR MRIDULA SINHA